Din rätt som patient

Din rätt som patient

Kontakt med Unilabs
Har några synpunkter eller ideer runt vår service eller vårt bemötande kan du kontakta våra ansvariga inom Unilabs. Klicka HÄR för att komma till Unilabs kontaktformulär.

Patientvägledare
Många sjukhus och mottagningar har patientvägledare som hjälper dig med kontakten med den klinik/avdelning där du fått problem. Patientvägledaren ger dig också mer information om dina rättigheter som patient.

Patientnämnden
I de fall där patientvägledaren inte kan hjälpa dig vänder du dig till ditt landstings Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Här får du även råd och information. Läs mer på www.1177.se

Ersättning vid vårdskada
Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus,
läkar- eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik el annan vård som landstinget ansvarar för. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skadeanmälningsblankett och mer information om
försäkringen hittar du på www.lof.se

Socialstyrelsens regionala enhet
Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Ärendena utreds och erfarenheterna tas tillvara.

Inspektionen för vård och omsorg
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Läs mer på www.ivo.se