Din rätt som patient

Din rätt som patient

Synpunkter på vår verksamhet
Unilabs mål är att ge dig bra service, god vård och ett bra bemötande.
Dina synpunkter eller klagomål är viktiga då det ger oss en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

När du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår service eller vårt bemötande kan du framföra dina synpunkter till personalen, kontakta vår kundtjänst eller skriva ett brev. 


Skicka inte känsliga uppgifter så som personnummer, detaljerade uppgifter om din hälsa etc. med e-post till oss. 
 


Kundtjänst Laboratoriemedicin                                                      
Tel: 0771-40 77 40      

 
Kundtjänst Radiologi                                        
Tel: 0771-40 77 20  


Kundtjänst Mammografi
Västra Götalands regionen
Tel: 0771-40 77 10

Kundtjänst Mammografi Skåne                         
Tel: 042 - 406 80 80                                            

Postadress:
”Din rätt som patient”
Unilabs AB
Råsundavägen 12
169 67 Solna

Patientvägledare
Många sjukhus och mottagningar har patientvägledare som hjälper dig med kontakten med den klinik/avdelning där du fått problem. Patientvägledaren ger dig också mer information om dina rättigheter som patient. 

Patientnämnden
I de fall där patientvägledaren inte kan hjälpa dig vänder du dig till ditt landstings Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Här får du även råd och information. Läs mer på www.1177.se

Ersättning vid vårdskada
Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus,
läkar- eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik el annan vård som landstinget ansvarar för. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skadeanmälningsblankett och mer information om
försäkringen hittar du på www.lof.se 


Socialstyrelsens regionala enhet
Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Ärendena utreds och erfarenheterna tas tillvara.


Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

 
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Läs mer på www.ivo.se