Nyheter

Nyheter

 


SMARTDIAGNOS partnermöte 18-19 januari,
Linz, Österrike
Nu har EU-projektet SMARTDIAGNOS, innovationsprojekt inom Horizon 2020, pågått i två år, dvs halva projekttiden. Det övergripande målet med detta projekt är att ta fram två prototyper för diagnostiska system, POC och LAB, för känslig, specifik och snabb detektion av bakterier i helblod från patienter med misstänkt sepsis. Båda systemen baseras på molekylära metoder. Detta var det femte partnermötet i ordningen för de tio deltagande institutionerna och företagen. Denna gång ordnades mötet av företaget Cube Dx som ligger i St Valentin, Österrike. Detta företag ska ta fram prototypen för det nya diagnostiska system som ska användas på lab för detektion av bakterier i helblod. Företaget Zoetis i Danmark tar fram POC-instrumentet där analysen ska ske i engångskassetter.
 
Under mötets två dagar rapporteras status från alla de tio pågående delprojekten. Det första delprojektet som avslutades är ”Systems specifications and requirements”, som är en specifikation på vad de två nya diagnostiska systemen för POC (point of care) och LAB ska prestera. Ytterligare tre mer tekniska delprojekt för att optimera olika delar av processerna är nu färdiga att avslutas; ”Sample concentration methods”, Optical detection methods to improve sensitivity” och ”Methods to improve specificity and multiplexing capability”. Det mesta av detta arbete har utförts av olika Tekniska universitetet i Danmark (DTU) och TATAA i Göteborg tillsammans med Zoetis och Cube Dx.
 
Arbetet med att detektera specifika miRNA som en ny biomarkör för sepsis pågår fortfarande och behöver ytterligare testning, men man har hittat några lovande kandidater att gå vidare med. Detta arbete utförs av Högskolan i Skövde i samarbete med TATAA. Under 2018 kommer arbetet intensifieras för att ta fram de två prototyperna av POC- och LAB-instrument som sedan under 2019 ska testas på tre laboratorier i tre olika länder. Unilabs i Skövde, Universitetssjukhuset i Prag och Danube universitetet i Krems ska vara med och utföra dessa test på systemen. Detta delprojekt med namnet ”Performance evaluation in clinical settings” leds av Högskolan i Skövde.
 
Nästa partnermöte för SMARTDIAGNOS kommer att hållas i Skövde 20-21 augusti och anordnas av Högskolan. En del av mötet kommer att förläggas till Unilabs för ett studiebesök på mikrobiologiska och molekylärbiologiska laboratorierna.
 
För att läsa mer om projektet se www.smartdiagnos.eu
Kontaktperson: Helena Enroth, molekylärbiologi, Unilabs, Skövde
 
           This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 Programme under grant agreement No 687697."         

 
Nyhet inom E-hälsa
 
Nu är Unilabs anslutna till PEP, Patientens egen provhantering, på 1177. Det innebär att Unilabs 18 st Närlab i Stockholm kan hämta upp elektroniska analysbeställningar som är skapade av patienter i PEP.  Just nu är det 8 st vårdenheters patientgrupper som har tillgång till PEP.
 
Unilabs var med och startade PEP 2011 tillsammans med Sofia Ernestam från reumatologen HS och Emma Lindbäck som då var verksamhetschef på Lab Stockholm. Vi deltog som enda leverantör i piloten för PEP.
 

 

Se mer information på länken:
 

 

 
Feldiagnoser upptäckta vid omgranskning av mammografier i Skaraborg
Minst sju kvinnor med bröstcancer i Skaraborg har fått felaktiga diagnoser vid sina tidigare mammografiundersökningar. Det visar en omgranskning som diagnostikföretaget Unilabs har gjort. Ytterligare 27 kvinnor kan ha fått felaktiga bedömningar vid mammografiundersökningar och samtliga har nu kontaktats för nya undersökningar. Felbedömningarna har gjorts av en enskild läkare och samtliga 1 700 mammografier läkaren utfört på egen hand har nu granskats på nytt.

– Vi beklagar djupt det lidande och den oro som patienter och anhöriga drabbats av till följd av de fel som har begåtts av oss. Det är viktigt att kvinnor känner förtroende för vården och fortsätter komma till mammografiundersökningar. Det är det bästa sättet att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede, säger Helen Häggström, verksamhetschef för mammografi
på Unilabs i Sverige.

Under perioden 29 september–5 december efterkontrollerade Unilabs samtliga mammografiundersökningar som den aktuella läkaren genomfört vid Skaraborgs sjukhus under sin anställning åren 2015 och 2016. Det rör sig om sammanlagt 1 700 kvinnor.
 
Granskningen visade följande:
·        Sju kvinnor med cancer borde ha upptäckts vid tidigare undersökningar. Samtliga har fått vård.
·        Fem kvinnor där det inte går att utesluta att tumören hade kunnat upptäckas tidigare. Samtliga har fått vård.
·        27 kvinnor vars undersökningar kan ha tolkats felaktigt. Unilabs har i dag sökt kontakt med samtliga för att kalla dem till ny undersökning.

– Vi ser mycket allvarligt på det som hänt. Vi har noggrant och systematiskt utrett hur detta kunde ske och vidtar nu åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Utöver att följa de nationella riktlinjerna och vår ackreditering inför vi nu en tredje nivå av kvalitetssäkring. Syftet är att ytterligare minska risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Bland annat kommer vi att göra en extra kvalitetskontroll av de mammografier som genomförs av nya specialistläkare under deras första sex månader inom professionen. Vi ska också eftergranska en viss andel av samtliga specialistläkares undersökningar och utveckla våra rutiner i samband med nyupptäckt bröstcancer, säger Helen Häggström.


Omgranskningen inleddes sedan bröstcancer upptäckts i juni 2017 hos en kvinna som undersökts tre gånger tidigare och sökt vård vid ytterligare ett tillfälle. En genomgång av kvinnans journal visade att det redan vid det andra läkarbesöket fanns tecken på cancer, men att det då inte hade gjorts en fullständig undersökning. Kvinnan har nu fått behandling. Med anledning av upptäckten gjorde Unilabs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i oktober och inledde eftergranskningen av 1 700 kvinnors undersökningar.

Unilabs har nu rapporterat händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läkaren arbetar inte längre kvar hos Unilabs.
 
För mer information
Helen Häggström, verksamhetschef för mammografi, Unilabs,
073-155 02 61,
helen.haggstrom@unilabs.com

Hampus Eklöf, överläkare och medicinsk chef radiologi, Unilabs,
070-30 35 668,
hampus.eklof@unilabs.com 

 
Vid frågor om din mammografi, ring vår svarstelefon
De kvinnor som vill veta om deras mammografier ingått i omgranskningen kan få besked om detta genom att ringa Unilabs svarstelefon.

Numret är 0771-40 77 50.
 
Telefonen är bemannad på vardagar klockan 8.00–11.00 och 13.00–15.00, lördag klockan 09.00-14.00. Den som ringer kommer att få uppge sitt namn och personnummer till en sjuksköterska på Unilabs.


Nya åtgärder som Unilabs inför för ökad patientsäkerhet

·        Extra kvalitetskontroll av de kliniska mammografier som genomförs av nya specialistläkare under deras första sex månader inom professionen.
·        Samtliga specialister kommer att kontrolleras genom att en viss andel av deras kliniska undersökningar eftergranskas.
·        Utveckling av rutiner så att alla fall med nyupptäckt bröstcancer eftergranskas för att vara säkra på att det inte funnits brister i den tidigare bedömningen.
·        Införande av ett digitalt kvalitetssäkringssystem som ett hjälpmedel för att kunna följa upp kvaliteten på läkares bedömningar på ett systematiserat sätt. Syftet är att ge stöd och utbildning till den som behöver samt kontrollera att våra specialister efterlever våra rutiner och har kompetenser vi kräver.
2018   2017   2016

Från 2019 kommer vi att bedriva öppenvårdsradiologi på flertalet enheter i Stockholm city och i norra länsdelen av Stockholm och ni kommer att möta oss på bland annat Löwenströmska sjukhuset, Sabbathsbergs sjukhus och Sollentuna närsjukhus.

Forskning som räddar liv - Helena Enroth, Utvecklingsansvarig Molekylärbiologi hos Unilabs och Adjungerad professor Institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde, leder Unilabs deltagande i projektet SMARTDIAGNOS som arbetar med utveckling av snabb diagnos av blodförgiftning.

Unilabs utför röntgenundersökningar på remiss från tjänsten CheckMyBones. CheckMyBones är ett samarbete mellan; ortoped och överläkare Marjut Sohlman Carlström, anslutna kliniker och Sectra. Strålsäkerhetsmyndigheten har 2016-12-07 utfärdat ett förbud för berättigandebedömningen på CheckMyBones.se. Sectra och CheckMyBones ser nu över frågeformuläret för bedömning av risken för den enskilda individen.

Unilabs välkomnar nu patienter i Västmanland att få sin röntgenundersökning utförd på Unilabs Hälla Röntgen i Västerås. Vår nya mottagning ligger i Hälla Shopping och första patienten togs emot under förra veckan. Unilabs utför undersökningarna på uppdrag av Landstinget Västmanland enligt ett avtal om radiologi för patienter och vårdgivare i Landstinget Västmanland.

Från och med 29 augusti får blodgivare ett SMS när blodet reserveras för en patient.

1 juli blir mammografi hälsokontroll som alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds avgiftsfri i hela landet. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Avgiftsfrihet är ett viktigt steg för jämlika villkor i landet och för att bidra till att deltagande ökar. Att fler går regelbundet på sin mammografi är viktigt för att upptäcka och behandla bröstcancer hos fler kvinnor i tid.

Den Internationella blodgivardagen firas idag den 14 juni och årets högaktuella tema är ”Blood connects us all”.

Skaraborgs sjukhus har valt att förlänga det befintliga avtalet gällande laboratoriemedicinska tjänster med Unilabs AB. Avtalet omfattar komplett laboratoriemedicinsk service för sjukhuset inom klinisk kemi, mikrobiologi, patologi, cytologi och transfusionsmedicin. Förlängningen avser tre år och gäller till februari 2020.

I veckan besökte P4 Norrbotten Unilabs på Sunderby sjukhus. I reportaget berättar Christer Kjellström och hans kollegor hur cellprovsgranskning går till.

För att öka tillgängligheten till röntgenundersökningar för invånare i östra Göteborg har Unilabs öppnat upp en ny röntgenklinik i Gårda. Den nya kliniken ligger på Fabriksgatan 10 i ett expansivt område där det idag inte finns någon röntgenmottagning. Vi välkomnar våra nuvarande och nya vårdgivare och patienter till oss på Gårda.

Ett antal cellprover från kvinnor i Norrbottens län har analyserats felaktigt. Vid en kontroll av 2 500 cellprover upptäcktes tjugo kvinnor som hade cellförändringar som måste behandlas. En av dessa kvinnor har utvecklat livmoderhalscancer, vilket har lett till en lex Maria-anmälan från Norrbottens läns landsting och diagnostikföretaget Unilabs. Nu kontrolleras ytterligare 7 200 prover

​Unilabs deltar i en grupp av tio partners i EU-projektet ”SMARTDIAGNOS - next generation sepsis diagnosis technology”som ska ge bättre förutsättningar för behandling av patienter med blodförgiftning genom snabb diagnostik.

​Nu analyseras prover från patienter med misstänkt hjärnhinneinflammation, meningit, dygnet runt på Unilabs laboratorium vid Skaraborgs sjukhus i Skövde med säker och snabb genteknik.

​Unilabs samarbetar nu med Strandkliniken i Stockholm, BB Stockholm Family, CuraÖresund i Malmö, Göteborgs Kvinnoklinik och Barnmorskegruppen Öresund i Malmö, Trelleborg och Vellinge för att erbjuda Panorama ® NIPT som ett alternativ inom fosterdiagnostiken. NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) är ett enkelt blodprov som ger besked om risken för vissa kromosomförändringar hos det ofödda barnet.

Unilabs har vunnit en upphandling för att tillhandahålla radiologi för patienter och vårdgivare i öppenvården i Landstinget Västmanland. Från september välkomnar vi patienter till Unilabs Röntgen i Västerås. Upphandlingen omfattar MR och röntgen och avtalet som är värt 100 MSEK gäller i fem år med en möjlig förlängning

​Från december tillhandahåller Unilabs snabb diagnostik av influensa, vinterkräksjuka och RS-virus dygnet runt med svar inom 2 timmar för patienterna i Västra Götaland och Sörmland. Snabbdiagnostiken effektiviserar vården på plats för fyra sjukhus, genom möjlighet till snabbare svar och behandling.

​Från och med 1 januari 2016 kommer Unilabs Radiologi att ha ett direktavtal med SLL för verksamheten på Globen Röntgen.

​Unilabs välkomnar Ingvar Eliasson som ny Medicinsk Chef för klinisk mikrobiologi. Ingvar kommer närmast från NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen där han har varit verksamhetschef för Laboratoriemedicin. Han har även tidigare chefserfarenheter från klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Landstinget i Kalmar län och från klinisk mikrobiologi och immunologi vid dåvarande Universitets-sjukhuset i Lund.

Unilabs Medical Director for Radiology in Sweden is now a member of the European Society of Radiology subcommittee for Emergency Radiology

​Unilabs har öppnat en ny provtagningsenhet mitt i Stockholm City. Här kan du enkelt ta dina prover utan tidsbokning.

P4 Malmöhus besökte Internationella kvinnoföreningen i Malmö när Unilabs Jessika Norbeck föreläste om vikten att gå på sin mammografi.

27.10.2015 - Nya smarta anvisningar

På Unilabs websida för laboratoriemedicinska anvisningar får våra kunder som arbetar i hälso- och sjukvården information och råd om våra analyser och provtagningsmetoder. För att göra sidan ännu mer tillgänglig är den nu anpassad för mobil och surfplatta.

Var 9:e kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. När du går på mammografi kan vi se det du inte känner.

Intervju i DirektPress Göteborg om Unilabs nya mammografimottagning i Gamlestaden

Unilabs ger råd om hur du väljer rätt röntgenundersökning för dina patienter. Med verktyget Radguide och i dialog med våra läkare ger vi ett bra beslutsstöd. Rätt vald undersökning direkt skapar värde för patienterna och effektiv röntgendiagnostik för dig som remittent.

Två patienter har förväxlats i samband med rapport av biopsimaterial.

Ett samarbetsavtal har slutits mellan Unilabs och Mobidiag, Finland. Avtalet gäller Unilabs norden under 4 år, tom juni 2019. I ett första steg ska samarbetet inledas med Klinisk molekylärbiologi, Skövde.

16.09.2015 - Besök av P4 Blekinge

Igår fick Unilabs besök av P4 Blekinge för att visa hur en mammografiundersökning går till.

Unilabs fortsätter att arbeta för ökat deltagande i mammografiscreening i samarbetet med Sveriges landsting och regioner.

Var nionde kvinna kommer någon gång i livet få diagnosen bröstcancer. Det gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Unilabs bjuder årligen in 400 000 kvinnor till mammografiscreening i Sverige. Den 17 augusti öppnar Unilabs en ny mammografimottagning i Gamlestaden för att förbättra tillgängligheten för kvinnorna i Västra Götaland.

Unilabs Blodcentraler uppmärksammar genom ett extra sms blodgivarna på att komma och ge blod. Inför sommarperioden är det viktigt att fylla på blodlagret. Därför uppmanas du som är givare att komma till din Blodcentral på din bokade tid för att lämna blod.

I onsdags publicerade Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) sin rapport om mammografi. Rapporten presenterar sju krav för en mer jämlik vård och för att inkludera de som idag inte deltar i mammografiprogrammet.

– Träffa Unilabs i Almedalen och prata om vikten av mammografiscreening. 2 av 3 bröstcancerfall i gruppen 40-74 år* upptäcks via mammografiscreening. Unilabs bedriver ett långsiktigt arbete för att öka deltagandet genom kampanjen ”Vi ser det du inte känner”.

I början av maj i år publicerades de första resultaten från en stor klinisk studie som har ägt rum på Bröstenheten i Malmö. Målet med studien har varit att utvärdera tomosyntesens roll i bröstcancerscreening.

Sedan 2009 har Unilabs ett helhetsansvar för mammografin för kvinnorna i Skåne. Deltagandet har ökat till 82 % och en sammanhållen organisation har etablerats. Mammografiverksamheten är väl integrerad med bröstcancerprocessen och sker i samarbete med bröstmottagningar och andra vårdgivare. Nu har Unilabs vunnit den nya upphandlingen av mammografin i Skåne och fått fortsatt förtroende i 5 år från april 2016

Helse Sør-Øst och Unilabs har ingått ett avtal om laboratoriemedicinska tjänster. Avtalet innebär att läkare i öppenvården nu kan skicka prover till Unilabs och att laboratoriekapaciteten för sjukvården ökar. Resultatet blir snabbare provsvar och en bättre tillgänglighet för patienter och remittenter i Norge.

18.05.2015 - Emergency Radiology

Denna veckan pågår "Emergency Radiology" av Nordic forum for Trauma and Emergency Radiology i Oslo. Unilabs Medicinska chef inom radiologi, Hampus Eklöf, är på plats som moderator och föreläsare.

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetscykelteam som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer. Idag består Team Rynkeby av 1 450 motionscyklister och 350 funktionärer fördelade på 32 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Färöarna. Färden till Paris sker under vecka 28.

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet, men trots det lever många människor i Sverige utan tillgång till sjukvård. För 20 år sedan, den 7 maj 1995, öppnade Läkare i Världen Sveriges första klinik för papperslösa. Idag ser vi att behovet av frivilliga sjukvårdsinsatser ökar.

Pollensäsongen är i full gång och på Unilabs mikrobiologen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna finns en av de 18 pollenstationer i Sverige där pollenprognoser blir till. Här mäter vi pollenhalterna i luften från 1:a mars till 31:a augusti

Unilabs Laboratoriemedicin har medverkat till införandet av den nya e-hälsotjänsten PEP (patientens egen provhantering). PEP är en webbtjänst som gör det enklare för dig som patient att beställa laboratorieprover och få provsvaren direkt via Mina Vårdkontakter i din mobil eller på webben

Boka en intressant dag för framtiden inom bilddiagnostik. Digitalisering och diagnostik i nätverk är viktigt för att möta utmaningarna inom diagnostik av cancer. Unilabs bidrar med vår expertis inom patologi i de nationella projekten ExDIN och DigiPat.

Var nionde kvinna kommer någon gång i livet få diagnosen bröstcancer. Det gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Unilabs bjuder årligen in 400 000 kvinnor till mammografiscreening i Sverige. Med början den 1 april förbättras verksamheten i Västra Götaland för att öka deltagandet bland de kvinnor som blir kallade till mammografiundersökning.

Idag kan en patient få vänta länge på en röntgenundersökning. Exempelvis kan väntetiden på en oprioriterad MR vara mer än 6 månader och vissa vanligare undersökningar har väntetider på flera veckor. En av anledningarna till de långa väntetiderna är bristen på specialistläkare inom radiologi.

LIFE-time.se har intervjuvat Unilabs vd Philip Delborn och skrivit en artikel om laboratoriemedicin

Sedan 2012 har Unilabs tillsammans med SWEDAC drivit ett pilotprojekt med syftet att ackreditera bårhus och obduktionsverksamhet och under slutet av förra året mottog Unilabs Swedacs första ackrediteringscertifikat för klinisk obduktion.

Unilabs har i år inlett ett samarbete med 1928diagnostics i Göteborg, Högskolan i Skövde och SciLife lab/Karolinska Institutet i Solna. Samarbetet sker kring hur ”next generation sequencing” (NGS) för helgenomsekvensering av bakteriers DNA kan ge information om art och resistens